T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.

2800 Tatabánya, Győri út 23.

Telefon: 06-/34-200-289

e-mail:info@tbusz.hu

 

 

 

 

 

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.

          SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK

 

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.

ÜZLETSZABÁLYZAT Kivonat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2019. január 01-től


 

 

 

 

 

A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi. A szerződési feltételeit a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételekként a következő Utazási feltételekben határozza meg és teszi közzé.

 

 

 

 

Utazási feltételek

a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. Tatabánya város helyi menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére

 

 

1. Fejezet

Az Utazási feltételek hatálya

 

1.  Jelen „Utazási feltételek a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. Tatabánya város helyi menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére” (továbbiakban röviden: Utazási feltételek) hatálya kiterjed a Szolgáltató által Tatabánya városban közlekedtetett közforgalmú helyi menetrend szerinti autóbuszjáratokon való utazásra.

 

2.     A Szolgáltatónak a település helyi járati menetrendjében is szereplő, a városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra a település helyi vonalhálózatán érvényes díjszabás szerint igénybe vehető regionális és elővárosi autóbuszjáratain a regionális és elővárosi utazásokra vonatkozó utazási feltételek érvényesek.

 

3.   Jelen Utazási feltételekben nem szabályozott egyes kérdésekre vonatkozóan a Szolgáltató külön kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethet, továbbá általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó vonalakra, járatokra, autóbuszokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhat, amelyeket a honlapján és a helyileg szokásos módon hirdet meg.

 

4.     Jelen Utazási feltételek kerülnek alkalmazásra a Szolgáltató által meghirdetett, de a Szolgáltató alvállalkozója által közlekedtetett autóbuszjáratokon történő, az 1. pontban meghatározott utazásokra is.

 

5.  Nem terjed ki a jelen Utazási feltételek hatálya az autóbuszjáratokat igénybe vevő vagy azon tartózkodó és szolgálati feladatukat az autóbuszjáraton ellátó rendőrökre, katonai rendészeti járőrökre, pénzügyőrökre, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjaira, a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos állományú tagjaira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó személyekre – a szolgálati feladatuk autóbusz- járaton történő végzésének időtartama alatt –, továbbá az általuk kísért személyekre. Ezen személyeknek a szolgálati feladataik ellátása körében tett intézkedései az utasokra és a járati személyzetre kötelezőek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fejezet

Az Utazási feltételeket megalapozó szabályok

 

A Szolgáltató közforgalmú városi (helyi) menetrend szerinti személyszállítást

-      a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerződésekre vonatkozó általános, valamint a vállalkozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai,

-      a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

-      az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

-      az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

-      a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.

-       a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,

-       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

-      az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,

-      az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabá- lyozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzlet- szabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,

-      a települési önkormányzat a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint végez. Jelen Utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók.

-      85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

-      362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletaz oktatási igazolványokról

 

 

3. Fejezet

A személyszállítási szerződés

 

1.  A Szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.

 

2.  Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés

-       a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is okmány (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével, vagy

-       minden más esetben az autóbuszra utazási céllal történő felszállással jön létre.

 

A szerződéskötési szándék kifejezése (az előre való jegyvásárlás vagy a felszállás) egyben az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti

 

3.   A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll.

 

 

4.  A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor

a)    az utas a céljának megfelelő utasforgalmi területen, megállóhelyen az autóbuszról való leszállást befejezte,

b)   az utas az eredeti célállomása elérése előtt továbbutazási szándékáról lemond, és ezért az autóbuszról leszáll, vagy

c)    az utast a Szolgáltató az utazásból kizárja.

 

5.   A Szolgáltatót a menetrendben közzétett autóbuszjáratokkal történő személyszállításra a meghatározott kivételekkel szerződéskötési kötelezettség terheli, ha

-       az utas az Utazási feltételeket a személyszállítási szerződés megkötési szándékát kifejező, a 2. pontban meghatározott magatartással elfogadja és

-    az utazás a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokkal lehetséges.

 

6.   Menetjegy elővételben történt megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződéstől az utas elállhat – ha a menetjegyet még nem használta utazásra a menetjegy érvényességének (felhasználhatóságának) lejártáig, feltéve, ha az utas ezen időpontokig a menetjegyet visszaadja. Bérlet vagy más, itt nem említett utazási igazolvány megvásárlásával, átvételével megkötött személyszállítási szerződéstől az utas a bérlet vagy más utazási igazolvány meghatározott érvényességének kezdetéig elállhat, feltéve, ha ezen időpont előtt a bérletet, illetve utazási igazolványt visszaadja. Az utazási igazolványok visszaadásának további szabályait az Üzletszabályzat 10. Címe alatt tartalmazza.

 

7.   Amennyiben a személyszállítási szerződés már létrejött, az utas utazásból való kizárása a személyszállítási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.

 

8.  A személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el.

 

4. Fejezet

A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

1.     A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a Szolgáltató a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerint lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.

2.    A Szolgáltató az 1. pont szerinti személyszállítási szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő autó- buszokkal és a feladatok ellátására kiképzett autóbuszvezetőkkel látja el.

3.  Az utas jogosult a menetrend szerinti járatot végző autóbuszon utazni, az utasok biztonságát, kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit használni, a járathoz, illetve a járattal történő utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. Az autóbusz egyes felszerelési tárgyait, berendezéseit csak az autóbuszvezető vagy a járati személyzet más tagja kezelheti, illetve az ő engedélyével használható, kezelhető. Ezek feltételeiről és részleteiről a járati személyzet ad tájékoztatást.

 

4.   Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére az Utazási feltételek előírásainak megtartásával –, amelyet a Szolgáltató a járat menetrendjében, az üzletszabályzatában vagy a megváltott menetjegyen feltüntetett.

5.   A Szolgáltató az V. fejezet 8. pontban foglalt eset bekövetkezése ellenére is biztosítja a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan megállóhelyig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

6.  A Szolgáltató egyes kötelezettségek teljesítésével más szolgáltatót vagy személyt bízhat meg. Ebben az esetben a kötelezettséget ténylegesen teljesítő szolgáltatóra vagy személyre is vonatkoznak a 4. Cím 2. fejezetében felsorolt jogszabályok.

7.    A Szolgáltató a meghirdetett menetrendjében szereplő autóbuszjáratok egy részét – a közszolgáltatási szerződésében meghatározott mértékben és feltételekkel alvállalkozóval közlekedtetheti.

8.   Amennyiben az utas az utazási körülményeivel, a Szolgáltató vagy megbízottja eljárásával vagy magatartásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, ezt a menetrend szerinti járat igénybe- vételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül a Szolgáltatóhoz kell benyújtania.

 

5. Fejezet

Utazási jogosultság

1.  Az autóbuszjáraton a következő, 2.-11. pontokban foglalt feltételekkel és kivételekkel bárki utazhat.

2.  Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra

-       magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint

-       a hat éven aluli gyermek.

 

Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

 

3.    Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha

a)    jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy

b)   ha az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz- állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

 

4.   A többi utas egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.

 

5.  A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

 

6.   Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik.

 

7.  Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

 

8.  A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas

a)    ittas vagy bódult,

b)   botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,

c)    magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,

d)   ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,

e)    az autóbuszba kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,

f)    az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőr- zéskor sem vált,

g)   a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát (VI. fejezet 1. pont), igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát felhívás ellenére nem mutatja fel,

h)   a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy

i)     az Utazási feltételeket nem tartja meg.

 

9.   Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását –csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen és a IV. fejezet 5. pontban foglaltak figyelembevételével történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból. A 6 éven aluli gyermek kísérője utazásának megtagadása vagy utazásból történő kizárása ha a gyermeknek más kísérője nincs csak a gyermekkel együtt történhet.

 

10.  A Szolgáltató az utazást az utazási igazolvány előzetes megvásárlásához kötheti.

 

 

 

6. Fejezet

Menetjegyváltás, utazási igazolványok érvényessége

 

1.  A személyszállítási szerződés megkötésének és az utazási jogosultság igazolására az utazási igazolvány szolgál. Az utazás az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével csak érvényes utazási igazolvánnyal történhet. A névre szóló utazási igazolvánnyal vagy a személyhez kötötten igénybe vehető kedvezmény alapján váltott kedvezményes utazási igazolvánnyal csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló utazási igazolvány más személy részére, illetve a felhasználó személyéhez még nem kötött kedvezményes árú utazási igazolvány más azonos kedvezményre jogosultra mindaddig átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg. Az egyes utazási igazolványok használatának szabályait az I. számú Melléklet tartalmazza.

Valamennyi bérlettípus kizárólag a a megfelelő igazolvány és az adott időszakra érvényes bérletszelvény együttes használatával jogosít utazásra. A teljes árú bérletszelvényhez használható igazolványok közül az utas szabadon dönthet arról, hogy a Szolgáltató által kiadott bérletigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártya formátumú jogosítvánnyal használja-e a bétrletét. A megfelelő és az utazás idején érvényes igazolvány számának szerepelnie kell a bérletszelvényen.

A tanulóbérletekre a diákigazolványon vagy az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerint a diákigazolvány helyett kiadott igazoláson szereplő oktatási azonosító számot kell rávezetni. Akinek a diákigazolványán nincs oktatási azonosító szám, a diákigazolvány számát kell feltüntetnie a bérletszelvényen. (A tanulóbérletek érvényesnek fogadhatók el akkor is, ha azon az oktatási azonosító szám helyett a tanuló választása szerint a diákigazolvány vagy az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerinti diákigazolvány helyett kiadott igazolás sorszáma szerepel.) Az igazolás a14. életévét betöltött személynél csak a személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

Egy bérletszelvényen egyszerre csak egy érvényes bérlet - vagy egyéb igazolvány, igazolás számát lehet fel tüntetni.

 

 

2.     Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy a Díjszabás különböző jogosultságokhoz kötheti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a jogszabályban vagy a Díjszabásban előírt igazolással együtt érvényesek.

 

3.  A Díjszabást az Üzletszabályzat I. számú Melléklete tartalmazza.

 

4.  A Szolgáltató egyes járatokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

 

5.    A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb a járműre utazási céllal történő felszálláskor, a Szolgáltatónak az utazási igazolvány meglétének ellenőrzésével megbízott alkalmazottjánál (a továbbiakban: jegykezelő) kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott utazási igazolvány – kivéve azt, amely menetdíjfizetés nélküli utazásra jogosít a menetdíj megfizetését, mint a személyszállítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítését igazolja. A jegy-, bérlet és egyéb utazási igazolványok megvásárlásának részletes szabályait az Üzletszabályzat 6. Címe tartalmazza.

 

6.   A Szolgáltató az utazási igazolvány előre történő megvásárlását járataira vagy járatainak egy részére, egyes állomásokon, megállóhelyeken vagy meghatározott időszakokban köte- lezővé teheti. Az előre megváltott utazási igazolványok utazásra való felhasználhatóságának időszakát (érvényességi idejét) a Szolgáltató korlátozhatja.

 

7.   Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazol- ványát a Szolgáltató Díjszabásában előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie, illetve ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt is a jegykezelőnek fel kell mutatni, vagy át kell adni. A járaton szolgálatot teljesítő jegykezelőt ebben a IX. fejezet 3-5. pontokban meghatározott, az ellenőrökével azonos jogosultság illeti meg.

 

8.   Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, illetve amelynek valamely adata annyira felismerhetetlen lett, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, vagy amely nem eredeti, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a Szolgáltató bevonja, az utasnak pedig helyette más, érvényes utazási igazolványt kell váltania.

Amennyiben az utazási igazolvány a Szolgáltató alkalmazottjának eljárása következtében rongálódott meg vagy vált valamely adata felismerhetetlenné, továbbá amelyre téves vagy nem valós bejegyzést tett és ezzel az érvénytelenné vált, a Szolgáltató alkalmazottja ezt a tényt az utazási igazolványra rájegyzi. Ha ez lehetséges, a hibás bejegyzés a bizonylatokra előírt módon javítása kerül. Az így érvénytelenné vált és a nem javítható adatot tartalmazó utazási igazolványt a Szolgáltató díjtalanul érvényesre cseréli, és amennyiben ezzel bizonyíthatóan kárt okozott, azt megtéríti az utas részére.

 

9.     Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, vonalra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvénye- sítették (kezelték). Érvénytelen az utazásra az az utazási igazolvány is, amelynek az adott járaton való előírt kezelését, kezeltetését elmulasztották. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

 

10.    Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.

 

11.    Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Szolgáltató nem pótolja.

 

7. Fejezet

Fel- és leszállás, helyfoglalás

 

1.    Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott állomásokon és meg- állóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menet- rendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.

 

2.   Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a szolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott autóbusz befogadóképességéig terheli. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbusz- járat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről.

 

3.  Helyi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállítása érkezésük sorrendjében történik.

 

4.  Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt más utasok nem foglalták el. A 3. éven aluli gyermek biztonsága érdekében –, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen un. mózes- kosárban, gyermek-hordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyez- hető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy

rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak.

 

5.   Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük. A kerekesszéket és benne az utast a visszatartó rendszerrel rögzíteni kell az autóbuszvezetőnek.

 

6.    Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.

 

7.    Utasok felszállása ha helyileg ettől eltérő rendszer nincs meghirdetve a jármű első ajtajánál történhet. Azokban az esetekben, amikor a felszállás helye ettől eltérő lehet (pl. kerekesszékkel, gyermekkocsival utazók), azt a Szolgáltató külön (felirattal vagy piktogrammal stb.) megjelöli.

 

Az utasnak a fel- és leszállás meghatározott rendjét (ajtók, használata stb.) meg kell tartania.

 

8.  Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell – a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.

 

9.       A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény) jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el.

 

10.  Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelző- berendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbusz- vezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasz- tásából származó kárért a Szolgáltató nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

 

11.  Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbusz-járat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

 

8. Fejezet

Az utas magatartása

 

1.   Az utas az utazás beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

 

2.  Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti, vagy azokban kárt okozhat.

 

3.     Az autóbuszban bármilyen árut, szolgáltatást csak a Szolgáltató engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játék- szerrel zajt okozni nem szabad.

 

4.    Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik.

 

5.   Autóbuszban rádiót, zenelejátszó vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne zavarja.

 

6.     A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáraton dohányozni nem szabad. Tilos a dohányzás továbbá a megállóhelyeken, utasforgalmi területen (azok fedett és nyitott területén egyaránt) az állomásokon a dohányzásra kijelölt helyek kivételével továbbá azok külső határvonalától számított 5 méteren belül.

 

7.   Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.

 

8.    Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

 

9.   Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni.

 

10.  Az autóbuszokban az autóbusz, a berendezések, továbbá az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából, az erre vonatkozó törvények előírásainak megtartásával a Szolgáltató jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni. A kép vagy hangfelvétel, illetve a kép- és hangfelvétel megsemmisítésével, a megsemmisítés mellőzésének kérelmével és felhasználásával kapcsolatos szabályokat az Üzletszabályzat 8. Cím Megállóhelyek és Utasforgalmi terület használatára vonatkozó szabályai tartalmazzák.

 

9. Fejezet

Ellenőrzés, pótdíj fizetés

 

1.  A megváltott és a VI. fejezet 7. pont szerint kezelt, kezeltetett vagy ellenőrzésre felmutatott (a továbbiakban együtt: érvényesített) utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. Az érvényesített utazási igazolványt az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor elle- nőrzés céljából, a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt a Szolgáltató által az utazási igazolványok ellenőrzésre feljogosított személy (jegykezelő vagy ellenőr, a továbbiakban: ellenőr) részére, felhívására, fel kell mutatni, vagy át kell adni. Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonos- ságát igazolni.

 

2.  Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen Utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni. Az ellenőr e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

 

3.  Törvény felhatalmazása alapján a Szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.

 

4.    A Szolgáltató az utazási kedvezményt vagy a személyhez kötött utazási jogosultságot tartalmazó, elektronikus adathordozón rögzített személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben – törvény felhatalmazása alapján jogosult az 5. pontban meghatározott adatok kezelésére.

 

5.     A Szolgáltató vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága az utazás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

a)    jogosult természetes személy azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,

b)   a jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,

c)    az utazási viszonylathoz vagy vonalhoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

 

6.  Az ellenőr jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbusz személyzetének az autóbusz ajtóinak kinyitását, illetve az autóbusz továbbhaladását.

 

7.  Annak az utasnak, aki

-       utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy érvényes utazási igazolvány nélkül utazik,

-       a menetjegy váltását elmulasztotta,

-       aki az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel,

-       aki utazási igazolványt jogtalanul használ,

-       kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

 

8.    Ha az utas az autóbuszon az utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, pótdíjat köteles fizetni.

 

9.    Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni.

 

10.  A pótdíjak összegét és felszámításának eseteit részletesen a jelen szabályzat I. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

10. Fejezet

Kézipoggyász

 

1. Az utas az autóbuszba kézipoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és terjedelme (legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó) szerint a 3. pontban meghatározott módon elhelyezhető tárgyat vihet magával, feltéve, hogy terjedelme miatt az az utas kezében vagy ölében szállítva sem gátolja az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását, sem az ülő, sem az álló utasoknak kényelmetlenséget nem okoz, és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okoz.

 

Kézipoggyászként az autóbuszba bevihető továbbá

- 1 db ródli, 2 pár síléc vagy

- 1 köteg facsemete, vagy

-  gyermekkocsi, vagy

-  1 db kerekesszék.

 

Jégkorcsolya csak csomagolt állapotban, illetve táskában szállítható.

 

Hátizsákkal közlekedő utasoknak a többi utasra való tekintettel a járműveken a hátizsákot kézben kell szállítaniuk.

 

2.    A kézipoggyász összértéke a 100 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

 

3.    Az utas kézipoggyászát – ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja köteles úgy el- helyezni, hogy a többi utas kényelmét, testi épségét, a le- és felszállást ne zavarja és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon.

 

Kézipoggyász ülőhelyen való elhelyezésével ülőhely nem foglalható el.

 

4.   A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat amennyiben az arra alkalmas előzetesen kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni.

 

5.   A gyermekkocsit a kisgyermeket szállító utas az autóbuszban úgy köteles elhelyezni, hogy az el ne mozdulhasson.

 

6.   Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (a továbbiakban: kerekesszék) a tömegére és mérethatárára tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. (Elektromos moped az autóbusz utasterében nem szállítható).

 

7.  Kézipoggyászként nem szállítható:

a)        olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,

b)        olyan tárgy, amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, fertőzést okozó anyag),

c)        a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek a rendeletben meghatározott módon csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek,

d)        jármű berendezéseit megrongálhatják, beszennyezhetik

e)        lőfegyver, táblás üveg.

 

8.  A Szolgáltató megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely

a)  az utasoknak kényelmetlenséget okozhat.

9.  A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

 

10.   Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

 

11.   Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és ez az utas során kiderül, azt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas a szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

 

11. Fejezet

Autóbuszba bevihető élő állatok

 

1.    Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki, illetve az utasok ruházata, poggyásza vagy a jármű nem szennyeződik be.

 

2.     Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, utasonként egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, száj- kosárral és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.

 

3.      A segítő, valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díj- mentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logoval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

 

4.    Az autóbuszba utasonként bevihető további élő állatok és szállításuk feltételei:

-       halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban,

-        kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve,

-       egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban,

-        egy vadászsólyom, védősapkával ellátva.

 

5.      A Szolgáltató a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.

 

6.    Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.

 

7.    Beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

 

8.      Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha élő állat az utasokat magatartásával zavarhatja, vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a Szolgáltató az élő állatot a szállításból kizárhatja. A segítő kutya az utazásból csak akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

9.      Ha az utas a szállításból kizárt állattól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

 

 

 

 

12. Fejezet

Forgalmi zavar

 

1.    Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi, az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve a Szolgáltató a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodik.

 

2.  Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a Szolgáltató erről – a rendelkezésére álló eszközökkel és módon az utasokat tájékoztatja.

 

13. Fejezet

Tájékoztatás az utazás során

 

1.  A Szolgáltató utastájékoztató berendezések, tájékoztató eszközök alkalmazásával és/vagy a járati személyzet útján folyamatosan tájékoztatja az utasokat a járat célállomásáról, útvonaláról, esetleges közlekedési korlátozásáról vagy akadályáról.

 

2.    Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg szünetel, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is. A járatok közlekedtetésének tartós elmaradásáról vagy útvonaluk hosszabb ideig tartó módosításáról a Szolgáltató a honlapján is tájékoztatást ad.

 

3.    Elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén a Szolgáltató – a vakok és gyengénlátók számára is érzékelhető módon tájékoztatást ad az autóbuszon folytatott megfigyelésről.

 

14. Fejezet

Menetdíj visszatérítése

 

1.   A vonaljegy típusú jegyek visszaváltására az utazásra még fel nem használt jegyek esetében van lehetőség 150 Ft kezelési díj ellenében. Az utazásra még fel nem használt vonaljegy típusú jegyek közül a sérült, megrongálódott jegyek 150 Ft kezelési díj ellenében, a jegy- és bérletkiadó által hibásan nyomtatott vagy megfakult jegyek kezelési díj nélkül becserélhetők azonos típusú jegyekre. A csere a 2800 Tatabánya, Győri út 23. szám alatti székhelyen lehetséges.

 

2.  Menetdíjak változása esetén a díjváltozás előtt előre megvásárolt menetjegyek érvényességi (felhasználhatósági) idejét a Szolgáltató korlátozhatja, illetve új érvényességi időpontot határozhat meg. Ilyen esetekre a menetjegyek visszaváltását, cseréjét a Szolgáltató a helyi sajátosságok figyelembevételével határozza meg. Ezeket a szabályokat a Szolgáltató a honlapján és a helyileg szokásos módon hirdeti meg.

 

3.  Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a Szolgáltató sem a menetdíjat, sem annak egy részét nem téríti vissza. Nem kerül visszatérítésre a menetdíj vagy annak egy része akkor sem, ha az utas a továbbutazásáról azért mond le, mert kézipoggyászát vagy élő állatát kizárták az utazásból.

 

4.    Bérletek, valamint más, itt nem említett utazási igazolványok árát a Szolgáltató azok érvényességének kezdetéig kezelési költség levonásával visszatéríti, feltéve, ha ezen időpont előtt a bérletet, illetve utazási igazolványt visszaadják. Ezek visszatérítésének részletes szabályait az Üzletszabályzat külön Cím alatt tartalmazza.

 

5.  Visszatérítés kizárólag a fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy, bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a Szolgáltató semmiféle igazolásra nem teljesít.

 

6.  Elveszett menetjegyért, bérletjegyért stb. visszatérítés nem jár, és azok nem pótolhatók.

 

7.   A Szolgáltató a visszatérítendő összegből kezelési költséget von le, amelynek mértékét a a jelen szabályzat 10. Címe alatt tartalmazza.

 

8.     A visszatérítés további általános szabályait az Üzletszabályzat 10. Címe tartalmazza.

 

15. Fejezet

Felelősség

 

 A) Al vállalkozóért, megb ízottért való felelősség

 

1.   A Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna.

 

2.   Ha a Szolgáltató kötelezettségei teljesítésével más Szolgáltatót vagy személyt bízott meg (IV. fejezet 6. pont), a Szolgáltató felelős a kötelezettséget ténylegesen teljesítő tevékenységéért.

 

 B) Bal esetből eredő fel elősség

 

1.  A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a Szolgáltató tevékenységi körén kívül esik.

 

2.  Ha az utas az V. fejezet 2.-7. pontokban meghatározott okok valamelyikének fennállása (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtéveszt) vagy a feltétel hiánya (pl. kísérő hiánya) esetén vagy alkalmatlan kísérővel az autóbuszra mégis felszáll, az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.

 

3.    Átszállással történő utazásra létrejött személyszállítási szerződés alapján a Szolgáltató felelőssége a be- és kiszállás esetét kivéve – csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen bekövetkezett balesetből eredő káro- sodására, amennyiben az a Szolgáltató felróható magatartásának következménye.

 

4.  A Szolgáltatónak, illetve a megállóhely, az állomás vagy más várakozóhely üzemeltetőjének felelőssége a 2. pontban foglalt eseten kívül csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállás esetét kivéve bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a Szolgáltató, illetve üzemeltető felróható magatartásának következménye.

 

5.    Az utasnak az utazással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetében a Szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is.

 

6.  A Szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

 

 C) Utastérbe b evitt kézip oggyászokért, csomago rt vagy élő állatokért val ó felelősség

 

1.   A Szolgáltató az e Fejezethez tartozó B) 5. pontban foglaltakon kívül csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak, vagy élő állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Szolgáltató felróható magatartása okozta.

 

A Szolgáltató a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyi a kézipoggyászként az autóbuszba bevitt tárgyak összértéke lehet (X. fejezet 2. pont). Kerekesszéket ért kár esetén a kártérítés a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó költség. Szükség esetén a Szolgáltató mindent megtesz ideiglenes csereeszköz vagy csereberendezés gyors biztosítása érdekében.

 

2.              Kártérítésként a Szolgáltató a 10. fejezet 2. pontban meghatározott értékhatáron belül a számlával igazolt összeget (kerekesszéket és egyéb mozgást segítő berendezést, segédeszközt ért kár esetén a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó költséget), ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg. Kerekesszéket és egyéb mozgást segítő berendezést, segédeszközt ért károsodás esetén - ha szükséges - a Szolgáltató mindent megtesz ideiglenes csereeszköz vagy csereberendezés gyors biztosítása érdekében.

 

3.  Szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A Szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy élő állatért.

 

4.  Az az utas, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, függetlenül az egyéb törvényes következményektől – felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

 

 

 D ) Autóbuszjárat késésér t való felelősség

 

1.  A Szolgáltató megtéríti

-       a járat kimaradása esetén a meghiúsult utazási szándékot bizonyító utas kárát, továbbá a járat 30 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton

utazott és az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételévelutazási igazolvánnyal rendelkezett,

kivéve, ha

-       a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; a menetrend szerinti útvonalat érintő útelzárás, forgalmi torlódás stb.) idézte elő,

-       úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben – a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett általában elvárható.

 

Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 90 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott.

 

Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a Szolgáltató oly módon gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas

-       járat kimaradása esetén 90 percet,

-       járat késése esetén 30 percet

meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék. Amennyiben járat kimaradása esetén az utas az itt említett módon célállomására a járat eredeti menetrend szerinti érkezési idejétől számított 90 percet meg nem haladó késéssel megérkezik, a kártérítés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kimaradt járattal utazott volna.

 

2.      A kártérítés alapja a bizonyított kár.

 

3.      A kártérítés összege nem haladhatja meg járatkimaradás esetén az elővételben/autóbuszon váltott menetjegy árának tizenötszörösét, késés esetén ötszörösét.

 

 E) Az utas felelősség e

1.     Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, az autóbuszban, az autóbusz utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a Szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a Szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása következtében keletkezett, az autóbusz(ok) közlekedését gátló körülmények miatt a Szolgáltatót ért kárért is.

 

2.   Ha az autóbuszjárat indulási idejére az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztása miatti továbbutazásból származó kárért a Szolgáltató nem felelős.

 

F) Biztosítás

1.         A szolgáltató által az utas javára kötött biztosítás

 

A szolgáltató az általa végzett menetrendszerinti helyi járatok utasai részére a végzett szolgáltatás során bekövetkező baleset esetére a Generali Biztosítőó Zrt. biztosító társasággal biztosítást kötött.

 

E biztosítási szolgáltatásra azok az utasok jogosultak, akik jogszerüen tartózkodnak az autóbuszokon (az adott járatra érvényes utazási igazolvánnyal vagy díjmentes utazási jogosultsággal rendelkeznek). A biztosítási időszak az autóbuszra való felszállás megkezdésétől a leszállás befejezéséig tart.

 

A biztosítóval kötött szerződés, a felvett jegyzőkönyvek, a keletkezett kár alapján a biztosító felülvizsgálatát követően kerülnek kifizetésre, illetve nyújtásra a biztosítási szolgáltatások.

 

1.                 Kárbejelentés, kárrendezés

 

Utasbaleset bekövetkezése esetén - amennyiben a körülmények ezt nem teszik lehetetlenné - az utas köteles a balesetet az autóbuszvezetőnek azonnal jelezni annak érdekében, hogy a bekövetkezés okai, és annak pontos körülményei a helyszínen tisztázhatóak legyenek.

 

Az utasnak    a balesetre       vonatkozó       bejelentését     a lehető legrövidebb    időn belül akadályoztatás esetén legkésőbb az egészségügyi akadályoztatás megszünését követően -meg kell ismételnie a Szolgáltató 1. sz. Függelékben feltüntetett elérhetőségein és ügyintézési ideje alatt jegyzőkönyv felvételével.

 

A biztosítási szolgáltatások igénybe vételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mind azokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek. Ezért bejelentéskor a jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

személyi azonosságot igazoló dokumentumok másolatát személyazonosító igazolvány, útlevél, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, stb.)

az autóbuszjárat jogszerü igénybevételét igazoló utazási igazolványt, menetjegyet, vagy díjmentességet igazoló egyéb dokumentumot.

 

Baleseti sérülés esetén:

-       a baleset első orvosi dokumentumait (pl. ambuláns lap, röntgenlelet, stb.)

-       baleseti kórházi napi térítés esetén kórházi zárójelentés és kórház fekvőbeteg igazolás, baleseti keresőképtelenség esetén táppénzes lapok másolata - általános (8-as) kód feltüntetése esetén diagnózissal kiegészítve.

 

Baleseti halál esetén:

-       a halott vizsgálati bizonyítvány másolatát,

-       a biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,

-       a biztosított halált okozó betegséggel, a halál közelebbi körülményeivel kapcsolatos iratokat (kezelőorvosi igazolás, zárójelentés, kórbonctani lelet, stb. másolatban)

-       jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány másolati példány,

-       amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosító minden esetben bekéri az eljárást befejező határozatot (pl. az eljárást megtagadó, vagy megszüntető határozatot, illetve a jogerős bírósági és/vagy rendőrségi határozatot másolatban)

-       egyes esetekben további orvosi és hatósági bizonylatok bekérése is szükségessé válhat. (amennyiben hatósági eljárás töi1ént, a biztosító minden esetben bekéri a hatósági - megszüntető, eljárást befejező, stb. -végzést, illetve határozatot)